Gedragscode

Sportbeoefening en sportbeleving behoren prettig te zijn. Het bestuur van ACW ’66 heeft daarom deze gedragscode opgesteld. Van alle atleten en hun ouders/begeleiders, trainers, assistent-trainers, het vrijwilligerskader en bestuursleden wordt verwacht dat ze handelen volgens deze gedragscode.

Blijf er niet mee rondlopen!

Iedereen die bij ACW sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Dat kan als iedereen zich sportief gedraagt en elkaar met respect behandelt. Helaas komen ongewenste omgangsvormen overal voor, op het werk, op school en helaas ook in de sport. Denk bijvoorbeeld aan pesten, discriminatie, grensoverschrijdend seksueel gedrag, agressie, eigenlijk al het gedrag waardoor je je niet prettig en veilig voelt.

Bij ACW proberen we ongewenste omgangsvormen te voorkomen. Als je er toch mee te maken krijgt, is het belangrijk om te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies of gewoon een luisterend oor. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je je verhaal kwijt in een vertrouwelijk gesprek en word je geholpen de juiste weg te vinden om tot een oplossing te komen. Ben je slachtoffer van ongewenst gedrag of heb je hiervan signalen opgevangen, blijf er niet mee rondlopen!

Vertrouwenscontactpersoon ACW’66

Neem contact op met de vertrouwenscontactpersonen van ACW en laat weten hoe wij je kunnen bereiken om een afspraak te maken.

 • Janneke Hardeman, 06-53382295 (traint doorgaans bij de loopgroep op dinsdag- en donderdagavond)
 • Rosa de Wijs, 06-22078098 (traint doorgaans bij de bootcamp op maandagavond en de loopgroep op donderdagavond)
 • Mail: vertrouwenscontactpersoon@acw66.nl

Doel

Met de gedragscode willen we bruikbare en eenvoudige regels geven voor de gewenste omgang of gewenst gedrag binnen ACW ‘66. De regels moeten bijdragen aan een gezonde sportomgeving en sportsfeer, een respectvolle onderlinge omgang met elkaar en het voorkomen van ongewenst gedrag.

Uitgangspunten

 • De oprechte wensen en de belangen van een atleet hebben voorrang boven de wensen en belangen van de bestuursleden en/of trainers, mits niet in strijd met de statuten of huishoudelijk reglement
 • Respectvolle onderlinge omgang wordt nagestreefd. Bestuursleden, (assistent-)trainers, begeleiders en het vrijwilligerskader geven daarbij het goede voorbeeld
 • Onder ongewenst gedrag verstaan we alle vormen van intimidatie, agressie en geweld, discriminatie of pesten
 • Van ongewenst gedrag kan zowel sprake zijn bij direct contact als bij contact via communicatiemiddelen als telefoon, internet, e-mail, sms, etc.
 • Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de veroorzaker, maar van de wijze waarop het gedrag overkomt bij de persoon die het ondergaat
 • Mensen hebben het recht om zelf hun grenzen te stellen in de omgang met elkaar

Gedragsregels

 • Respecteer de privacy van je clubleden in ruime zin
 • Ga op een respectvolle manier met elkaar om
 • Onthoud je van ongewenst gedrag zoals schelden en grof taalgebruik, pesten, discrimineren en irriteren, (verbale) agressie en seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Ongewenst gedrag kan gemeld worden bij de vertrouwenscontactpersoon (zie contactgegevens)
 • Meld ongewenst gedrag ook als het onbedoeld door jezelf is veroorzaakt
 • Bij wangedrag van jeugdatleten worden direct de ouders geïnformeerd
 • Gebruik de accommodatie en materialen zoals dat bedoeld is
 • Heb respect voor de vertrouwelijkheid van informatie die je krijgt van de vereniging
 • Bestuursleden, (assistent-)trainers en het vrijwilligerskader onthouden zich van actieve werving van atleten bij andere clubs of verenigingen
 • Draag de gedragscode ook uit naar o.a. toeschouwers, ouders, etc
 • Ook buiten het ACW ‘66 complex ben je een ambassadeur van de club. Zorg ervoor dat je de club op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt

Specifieke regels voor trainers en begeleiders

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Heb je iets meegemaakt of gezien dat je in vertrouwen wilt delen? Neem dan contact op met onze vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenspersoon zal tegen niemand vertellen dat je contact hebt opgenomen en uiteraard zal ook wat je vertelt tussen jullie blijven.

Centrum Veilige Sport Nederland

Lees meer over (seksueel)grensoverschrijdend gedrag, matchfixing en doping in de sport bij het meldpunt en kenniscentrum Centrum Veilige Sport Nederland.