Gedragscode

Sportbeoefening en sportbeleving behoren prettig te zijn. Het bestuur van ACW ’66 heeft daarom deze gedragscode opgesteld. Van alle atleten en hun ouders/begeleiders, trainers, assistent-trainers, het vrijwilligerskader en bestuursleden wordt verwacht dat ze handelen volgens deze gedragscode.

Doel

Met de gedragscode willen we bruikbare en eenvoudige regels geven voor de gewenste omgang of gewenst gedrag binnen ACW ‘66. De regels moeten bijdragen aan een gezonde sportomgeving en sportsfeer, een respectvolle onderlinge omgang met elkaar en het voorkomen van ongewenst gedrag.

Uitgangspunten

 • De oprechte wensen en de belangen van een atleet hebben voorrang boven de wensen en belangen van de bestuursleden en/of trainers, mits niet in strijd met de statuten of huishoudelijk reglement
 • Respectvolle onderlinge omgang wordt nagestreefd. Bestuursleden, (assistent-)trainers, begeleiders en het vrijwilligerskader geven daarbij het goede voorbeeld
 • Onder ongewenst gedrag verstaan we alle vormen van intimidatie, agressie en geweld, discriminatie of pesten
 • Van ongewenst gedrag kan zowel sprake zijn bij direct contact als bij contact via communicatiemiddelen als telefoon, internet, e-mail, sms, etc.
 • Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de veroorzaker, maar van de wijze waarop het gedrag overkomt bij de persoon die het ondergaat
 • Mensen hebben het recht om zelf hun grenzen te stellen in de omgang met elkaar

Gedragsregels

 • Respecteer de privacy van je clubleden in ruime zin
 • Ga op een respectvolle manier met elkaar om
 • Onthoud je van ongewenst gedrag zoals schelden en grof taalgebruik, pesten, discrimineren en irriteren, (verbale) agressie en seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Ongewenst gedrag kan gemeld worden bij de vertrouwenspersoon (link)
 • Meld ongewenst gedrag ook als het onbedoeld door jezelf is veroorzaakt
 • Bij wangedrag van jeugdatleten worden direct de ouders geïnformeerd
 • Gebruik de accommodatie en materialen zoals dat bedoeld is
 • Heb respect voor de vertrouwelijkheid van informatie die je krijgt van de vereniging
 • Bestuursleden, (assistent-)trainers en het vrijwilligerskader onthouden zich van actieve werving van atleten bij andere clubs of verenigingen
 • Draag de gedragscode ook uit naar o.a. toeschouwers, ouders, etc
 • Ook buiten het ACW ‘66 complex ben je een ambassadeur van de club. Zorg ervoor dat je de club op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt

Specifieke regels voor trainers en begeleiders

 • Zorg voor een omgeving waarin de sporter zich fysiek en emotioneel veilig voelt
 • Leer de atleten dat spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken
 • Je hebt een voorbeeldfunctie
 • Bedenk dat atleten voor hun plezier sporten en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van de sport, verliezen trouwens ook
 • Schreeuw niet en maak de atleten nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen (zeker niet ten overstaan van derden)
 • Sporters hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is

Heb je iets meegemaakt of gezien dat je in vertrouwen wilt delen? Neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal tegen niemand vertellen dat je contact hebt opgenomen en uiteraard zal ook wat je vertelt tussen jullie blijven.

Vertrouwenspersoon ACW’66